ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Μελανια Διαλυτες

N – Propanol

N – Butanol

PM - Επιβραδυντής

Ethyl – Acetat

Αραιωτικό για φλεξογραφία – αργό / retarder

Αραιωτικό για φλεξογραφία – γρήγορο / accelerator