ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος, η δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση και ο οικολογικόςπροσανατολισμός, αποτελούν πάγια πολιτική και σταθερή προσήλωση της εταιριας.
perivallon-bogias

Προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος, η δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση και ο οικολογικός προσανατολισμός, αποτελούν πάγια πολιτική και σταθερή προσήλωση της εταιρίας. Για τους λόγους αυτούς ανέπτυξε και εφαρμόζει, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Indigo Blue

Περιβάλλον

Εφαρμόζει περιβαλλοντικό σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Indigo Blue

Ανακύκλωση

Συλλέγει και παραδίδει προς ανακύκλωση όλα τα ανακυκλώσιμα υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Indigo Blue

Μεριμνά

Μεριμνά για την ανακύκλωση χαρτιού, ηλεκτρονικού υλικού και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Indigo Blue

Ελληνική νομοθεσία

Εφαρμόζει πλήρως όλες τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με το περιβάλλον.